sintmaartentrinitas.nl

Sacramenten


Sacrament van het Vormsel

ACTUEEL

Aanmelding gestart
Aanmelden voor deelname aan het vormselproject is vanaf heden mogelijk. Wilt u hiervoor het aanmeldformulier  invullen en sturen naar vormsel.vlietstreek@gmail.com?

In de vroege gebruiken van de katholieke kerk heeft men aan de handoplegging een zalving met welriekende olie (chrisma) toegevoegd. Dit deed men om beter de gave van de heilige Geest aan te duiden. Deze zalving verduidelijkt de naam van ‘christen’, wat ‘gezalfde’ betekent. De zalving bestaat nu nog steeds in het sacrament van het Vormsel. Het is de bekrachtiging van het doopsel. Meer nog is het vormsel de voltooiing van de gave van de Geest die in het doopsel werd gegeven. Eigenlijk wordt het vormsel nog steeds zo toegediend als in de eerste eeuwen. Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen. De bisschop zalft een mens die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken. Het vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt. Ze kunnen nu zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf ‘ja’ zeggen tegen de geloofsgemeenschap waarin zij door het doopsel zijn opgenomen. In het vormsel bevestigt de heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, geeft kracht om te blijven geloven en de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven.

Vormselviering

Tijdens de viering met de bisschop of zijn vertegenwoordiger, volgt de vernieuwing van de doopbelijdenis door de vormelingen. Vervolgens strekt de bisschop, of zijn vertegenwoordiger, zijn handen over de vormelingen uit en bidt dat hen de gaven van de heilige Geest mogen worden geschonken. Dit wordt de handoplegging genoemd. De kernhandeling van het vormsel is de zalving met chrisma (heilige olie) van de vormeling onder handoplegging. De bisschop of zijn vertegenwoordiger legt zijn hand op het hoofd van de vormeling en tekent hem met chrisma in de vorm van een kruis. Hij zegt: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” Tijdens deze zalving staat de vormeling tussen zijn beide ouders, die ieder een hand op de schouder van hun kind leggen.

In onze parochies

Ouders van jongeren kunnen zich vanaf het eind van het schooljaar dat hun kind in groep 8 zit, aanmelden voor de informatieavond en oudercatechese om vanuit hun eigen godsdienstige geloofsovertuiging met hun kind te kunnen spreken. Dit betreft vier bijeenkomsten tussen in oktober en november.

Daarna volgt vanaf januari voor de jongeren een intensief vormingsprogramma ter voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. Met behulp van aansprekende werkvormen zullen de jongeren ontdekken wat de betekenis van dit sacrament voor hen is. Pas aan het eind van het voorbereidingstraject gaan wij er vanuit dat zij zelf kunnen en willen beslissen of zij het sacrament op dit moment in hun leven willen ontvangen. Ook wie nu twijfelt, kan dus gewoon meedoen aan de voorbereiding.

Aangezien het vormsel wordt beschouwd als ‘volwassenwording in het geloof’ is het voor ouders een laatste stap in de gelovige opvoeding van hun kind, om hem/haar te laten deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Voorwaarde voor deelname aan het vormsel is dat het kind gedoopt is. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, neemt u dan uiterlijk een jaar voor het ontvangen van het sacrament van het Vormsel contact op met een van de pastores.

Informatie en aanmeldavond 21 september

Op 21 september organiseren wij voor de tweede keer een informatie avond. In mei waren wij in Voorburg. Voor deze avond bent u van harte welkom in de in de Bernadette en Benedictuskerk (Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK in Rijswijk).  De avond begint om 20.00 uur is toegankelijk voor alle Vlietstreek-parochianen.
Voor aanmelden of vragen: vormsel.vlietstreek@gmail. com

Namens de Federatieve Vormselwerkgroep

Saskia van Winden – van der Pol, pastoraal werker, taakveld vormingscatechese.

Folder vormselproject vlietstreek


terug