sintmaartentrinitas.nl

Jeugd


Coachingscatechese

Een godsdienstige opvoeding ter hand nemen is niet vanzelfsprekend. In onze samenleving worden wij geconfronteerd met verschillendeuitingsvormen van religie en godsdienstigheid of met verschil in levensbeschouwing tussen partners. Meer dan ooit wordt op ouders,zeker indien men gekozen heeft voor de doop van een kind, een meer expliciet beroep gedaan om de christelijke geloofstraditie teverwoorden voor kinderen. Coachingscatechese helpt ouders bij een godsdienstige opvoeding van jonge kinderen.

Fantasie ontwikkelen

Fantasie en verwondering zijn eigenschappen die belangrijk zijn in de ontwikkeling van een religieuze dimensie in de opvoeding.Deze zijn bij jonge kinderen volop aanwezig. De joods‑christelijke en kerkelijk verhalende traditie bieden handreikingen omdeze potentie verder te ontwikkelen.

Twee stappen

Vroeger werd een religieuze dimensie onmiddellijk met een duidelijk Godsbestaan verbonden. Maar als we God zeggen is niet zondermeer duidelijk wat deze naam betekent en hoe we deze naam in het dagelijks leven met jonge kinderen ter sprake kunnen brengen. In decoachingscatechese zijn daarom twee stappen te onderscheiden. De eerste is dat ouders verwoorden wat zij onder een godsdienstigedimensie in de opvoeding verstaan. De tweede stap is hoe zij vorm en inhoud kunnen geven aan de wens om deze godsdienstige dimensievorm te kunnen geven. Praktische handreikingen en nieuwe informatie ten aanzien van de verhalende traditie brengen een godsdienstigeopvoeding binnen handbereik.

Communicatieve vaardigheden

Om aan de cursus te kunnen deelnemen is de leeftijd van uw kind(eren) niet van belang. Met het oog op de ontwikkeling van eengodsdienstige dimensie in de opvoeding, richt de inhoud van de cursus zich op het vergroten van de communicatieve vaardigheden tussenouder en kind over deze godsdienstige dimensie in de opvoeding. Communicatieve vaardigheiden krijgen niet louter verbaal vorm en inhoud.Ook worden deze vergroot met behulp van kleine symbolen en (thuis)ritueeltjes én de mogelijkheden van het vertellen van(bijbel)verhalen. Een belangrijk gegeven hierbij is dat we oog hebben voor verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen.

Coachingscatechese biedt ook handvatten aan ouders die meer bekend willen worden met de christelijk/katholieke godsdienstige traditie,om deze vervolgens te kunnen bespreken met hun kinderen.

Cursus in februari tot en met mei

De cursus wordt per jaar éénmaal in het voorjaar aangeboden. Als afsluiting van de cursus bereiden de deelnemers van zowel de cursus gezamenlijk een speelse en ongedwongen viering voor met de allerkleinste kinderen (0 ‑ 7 jaar).

Ouders die het afgelopen jaar in St. Maarten‑Trinitas en de H. Bonifatiusparochie Rijswijk hun kind hebben laten dopen,
ontvangen een persoonlijke uitnodiging om zich aan te melden. De cursus wordt gegeven door diaken Daan Huntjens.


terug