sintmaartentrinitas.nl

Diaconie


Wat is de IPCI?

Dit is de Inter Parochiële Caritas Instelling van de Voorburgse Parochies Sint Maarten en De Verrezen Christus.

Wat stelt de IPCI zich ten doel?

De IPCI heeft ten doel, de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochie-gemeenschap(pen) en een werkzaam instrument voor de caritas in de parochies te zijn.

De IPCI beheert het daarvoor opgebouwde vermogen van de caritasinstelling en zorgt voor het verwerven van middelen alsook voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de caritas en handelt onder het kerkelijke gezag van de bisschop.

De praktijk

De IPCI probeert dit in de praktijk te brengen, door vanuit de christelijke overtuiging, gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. De IPCI wijdt daartoe aandacht aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen. Daardoor draagt de IPCI bij aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

De IPCI wil een luisterend oor zijn voor allen die al dan niet buiten hun schuld in problemen van maatschappelijke en/of financiële aard zijn geraakt.

Waar mogelijk zal worden geholpen door – indien gewenst – een persoonlijk gesprek waarin gezocht wordt naar oplossingen. Zonodig wordt verwezen naar adressen waar adequate inlichtingen kunnen worden verkregen.

De IPCI pleegt overleg met bestaande diaconale werkgroepen en met sociale instellingen. Ook probeert de IPCI extra aandacht te geven aan zieken – eenzamen – hoogbejaarden en degenen die een groot verdriet te dragen hebben d.m.v. een attentie met de feestdagen of een roos met ziekenzondag.

Uitgaven en inkomsten

De uitgaven van de IPCI bedragen ongeveer € 16.000,- per jaar. De inkomsten worden verkregen van de parochies, uit de rente op vermogen en uit rechtstreekse giften of legaten. Om deze financiële basis te verstevigen wordt enkele keren per jaar een beroep op Uw steun gedaan.

Het gironummer van de IPCI is: 88.33.919

Inlichtingen bij het bestuur:

Herman van Oostrom (voorzitter) 070 – 3278621
Cees Hulsker (secretaris) 070 – 3867797
Hester Dullaart (penningmeester) 070 – 3861035
Jos van den Broek 070 – 3939082
Richmonde de Goeje 070 – 3870624
Marijke Varkevisser 070 – 3864627

terug