sintmaartentrinitas.nl

Diaconie

Diaconie is dienstbaarheid aan en betrokkenheid op elkaar vanuit een christelijk godsdienstige levensbeschouwing. Deze betrokkenheid heeft allereerst, vooral buiten de parochie, betrekking op mensen die het moeilijk hebben. Diaconie is opkomen voor degenen in onze samenleving die het alleen niet kunnen bolwerken; voor je naaste werkelijk naaste zijn. We doen dit langs drie wegen:

a) door te inspireren,
b) door mogelijkheden te bieden en
c) via projecten.

Inspireren

Diaconie gaat de hele parochie aan. Ieder dient diaconaal actief te zijn. Daartoe proberen we mensen te inspireren: via vieringen, catechese en anderszins. Bewustwording staat daarbij centraal. Zo wordt enkele keren per jaar aandacht besteed aan een specifiek diaconaal thema in de weekendvieringen, de zogenaamde diaconale vieringen.

Mogelijkheden aanreiken

Er zijn vele manieren om diaconaal actief te zijn. Men kan de diaconie financieel ondersteunen, men kan zich inzetten als vrijwilliger, of men kan deelnemen aan een incidentele (bijv. handtekeningen-)actie. Wij proberen voor degenen die diaconaal actief willen zijn een gevarieerd geheel van mogelijkheden te bieden. Ook zijn er collectes en inzamelingsacties, zoals voor
Kerstpakketten voor de Voedselbank.

Eigen projecten

Ten slotte organiseren de diaconale werkgroepen ook eigen diaconale projecten. De Parochiële Caritas Instelling Leidschendam Voorburg (PCI) verleent materiële hulp als laatste vangnet, maar ook in de zin van ondersteuning van de voedselbank door middel van inzameling kerstpakketten; We helpen mee met het justitiepastoraat in de gevangenis. De Missie- Ontwikkelings- en Vredesgroep vraagt aandacht voor mondiale solidariteit, met elk jaar aandacht voor de PAX vredesweek in september en de jaarlijks Advent- en Vastenacties! Onder andere met de jaarlijkse Vastensoepen worden dmv soepmaaltijden financiële bijdragen voor de projecten ingezameld. Parochiecontactpersonen bezoeken zieke, oude en/of eenzame parochianen. In Voorburg is er met Kerstmis in een gemeenschappelijke actie samen met de PKN gemeenten voor de 90+ parochianen een kleine kerstattentie.

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede)

De werkgroep MOV van de parochies Trinitas en Sint Maarten probeert een brug te slaan tussen de derde wereld en de onze. De werkgroep wil de parochianen wijzen op de verschillen in kansen die nog steeds bestaan tussen mensen daar en mensen hier, en op mogelijkheden om iets aan die verschillen te doen. De MOV-groep ondersteunt acties voor een betere verdeling van de rijkdommen van de aarde en voor vrede.

Coördinatie en innovatie

Voor de organisatie van deze werkzaamheden bestaat een veelheid aan werkgroepen. Coördinatie van werkzaamheden vindt plaats in het Breed Diaconaal Beraad, waarin een aantal werkgroepen is vertegenwoordigd.